пин ап Pin-Up

Klauzula informacyjna dla uczestników 41 Łemkowskiej Watry organizowanej w dniach 14–16.07.2023 r.

Organizator – Zjednoczenie Łemków w Gorlicach – informuje, że przebieg wydarzenia będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zdjęcia i film), które zostaną wykorzystane dla celów promocyjnych, informacyjnych oraz bezpieczeństwa uczestników i mienia.

Uczestniczenie w wydarzeniu i wejście na teren imprezy, Organizator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie (wyrażenie zgody) na nieodpłatne przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej. 

W związku z powyższym wszystkie osoby uprasza się o zapoznanie z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Danych jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach z siedzibą ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice, tel. 18 3532906, e-mali: lemkounion@poczta.onet.pl, reprezentowane przez Przewodniczącego Zjednoczenia.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w związku z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w celach promocyjnych poprzez ich publikację w mediach, na profilach społecznościowych (np. facebook, youtube, instagram), na stronie internetowej Administratora jak również na stronach internetowych podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również w wykonywanych na zlecenie Administratora publikacjach, prezentacjach i materiałach promujących oraz w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy masowej organizowanej przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (media współpracujące z Administratorem, podmioty drukujące materiały promocyjne i informacyjne).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów:

a) dla celów promocyjnych do momentu wycofania zgody;

b) dla celów bezpieczeństwa uczestników imprezy i mienia przechowywany będzie co najmniej 30 dni od dnia zarejestrowania i po tym terminie podlega komisyjnemu usunięciu.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz  z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pan/Pana zgody przed jej wycofaniem,

b) usunięcia danych,                        

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) wniesienia sprzeciwu,

e) przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym i państwom trzecim, ponadto nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Danych jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach z siedzibą ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice, tel. 18 3532906, e-mali: lemkounion@poczta.onet.pl, reprezentowane przez Przewodniczącego Zjednoczenia;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych);

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

– art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

– art.6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)

3. Pani/Pan dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora, w przypadku umów przez czas obowiązywania umowy a następnie przez okres wymagany przepisami prawa jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami oraz przez okres terminów przedawnienia roszczeń, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym i państwom trzecim, ponadto nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

     Przewodniczący Zjednoczenia